ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

 

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

overeenkomst tussen Formilangue, hierna te noemen:

“Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op

overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door

Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de

medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op

enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten

worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden

bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever

zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,

waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere

bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats

te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze

algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden

beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden

verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van

toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou

verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen

van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de

offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen

aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op

generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de

offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer

beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden

indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of

aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke

vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en

andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de

overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,

verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt

van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is

Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet

overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker

anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig

deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet

automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt

aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de

overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering

van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is

dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de

Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om

alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en

ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten

door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409

BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het

kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie

van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen

locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die

medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is

verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter

beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert

of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die

noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken

op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico

van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de

Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de

Opdrachtgever ter beschikking staan.

7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te

voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren

opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft

Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten

en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de

alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te

brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de

Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft

gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard

ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever

verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het

voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te

wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling

overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,

omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of

aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et

cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en /

of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties

hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor

kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd

of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf

prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts

de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van

uitvoering.

11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen

een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst

uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen

Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan

met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,

daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan

uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren

van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van

Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de

overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een

verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in

kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben

bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te

leveren zaken.

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de

deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker

gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade

aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of

vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde

gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de

Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die

reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een

bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar

oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et

cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst

redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van

de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie

maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de

Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6

BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te

ontbinden, tenzij Gebruiker

– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het

oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op

Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de

totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering

langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de

overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten

of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de

verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de

Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de

Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien

door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van

Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de

oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van

de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins

omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker

kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van

Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien

Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op

generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor

op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is

Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder

begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding

rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en

met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de

Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding

of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal

Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht

van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de

opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht

van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich

meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening

gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de

daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders

aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of

faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet

binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever,

van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken,

staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe

ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,

zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker

op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk

annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de

eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de

uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal

aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting

jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg

van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle

van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop

Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in

staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van

Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het

recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode

langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van

schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen

of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na

te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze

factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

 

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum,

op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is

gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.

Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Het totale bedrag

van de aangeboden dienst dient voordat de dienst wordt geleverd,

overgemaakt te zijn op de rekening van Gebruiker.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een

factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De

Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,

tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het

moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te

laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,

vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in

mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder

daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien

de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de

betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom

weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende

rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door

hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een

factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die

geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247

boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om

een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)

nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter

verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op

basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,

momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten

voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke

en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden

verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten

eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7 Retourrecht

1.Opdrachtgever heeft na ontvangst van de goederen een bedenktijd van

veertien werkdagen waarbinnen zonder opgave van reden de

levering en het bijbehorende contract geannuleerd kan worden door

het sturen van een schriftelijke opzegging via e-mail of post. De

periode van 14 werkdagen gaat in op de dag nadat de goederen

werden geleverd. Nationale feestdagen worden niet als

werkdag gerekend. Opdrachtgever is verplicht de goederen onmiddellijk

na opzegging te retourneren aan Gebruiker.

 1. Opdrachtgever moet de goederen persoonlijk of per post retourneren.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens het transport

kan ontstaan alsmede voor alle kosten van het retourneren van de goederen.

 1. Opdrachtgever dient zorgvuldig met de goederen om te gaan vanaf het moment

van aflevering tot het moment dat ze worden teruggestuurd.

 

Als Opdrachtgever niet alle onderdelen van de goederen kan retourneren of  er

 

niet op redelijke wijze zorg gedragen is voor de goederen waardoor Gebruiker

redelijkerwijs van mening is dat de doorverkoop niet mogelijk is, gaat

Opdrachtgever akkoord met volledige betaling van de prijs van de goederen

ter compensatie van het verlies van Gebruiker.

 1. Gebruiker zal alle terugbetalingen voldoen binnen 30 dagen na de datum van

annulering of retournering van de goederen naar de door Opdrachtgever gebruikte

bankrekening. De terugbetaling bestaat uit de kosten van de

geretourneerde goederen en de oorspronkelijke leverings- en

administratiekosten, tenzij bovenstaand anders vermeld.

 1. Voor diensten geldt eveneens een bedenktijd van veertien werkdagen,

waarbinnen zonder opgave van reden de levering en het bijbehorende

contract geannuleerd kan worden door het sturen van een schriftelijke

opzegging via e-mail of post. De periode van 14 werkdagen gaat in op de

dag nadat de dienst besteld is. Nationale feestdagen worden niet als

werkdag gerekend. Gebruiker zal alle terugbetalingen voldoen binnen

30 dagen na de datum van annulering van de diensten naar de door

Opdrachtgever gebruikte bankrekening.

6.Deze Retourvoorwaarden nemen de eventuele rechten die Opdrachtgever heeft onder het

consumentenrecht niet weg. Kijk voor meer informatie op www.consuwijzer.nl.

Deze Retourvoorwaarden zijn in overeenstemming met de rechten volgend uit

de wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten”,

of kort gezegd de Wet Koop op Afstand (2001).

artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft

eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit

de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 1. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het

eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag

nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet

bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te

verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 1. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van

hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker

veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder

eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om

Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht

de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde

te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en

waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering

op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele

uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze

penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er

jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan

al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 1. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat

onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en

door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden

waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te

nemen.

artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is

de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot

het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 1. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter

vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige

prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden,

voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor

zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene

voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid

gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van

Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade

lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker

toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht

worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker

zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen

dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de

Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate

maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf

daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker

en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico

van de Opdrachtgever.

artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en

regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een

overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere

doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke

informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis

geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of

indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats

heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt

uitgesloten.

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd

van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te

leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *